Zapytanie ofertowe na wykonanie robót termomodernizacyjnych w Gospodarstwie Agroturystycznym Leśniczówka Gaja w Kabornie.

  1. Nazwa i adres zamawiającego:

  Małgorzata Olejnik, 10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 29 m 1

  1. Zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z załączonym regulaminem
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych związanych z termomodernizacją Gospodarstwa Agroturystycznego Leśniczówka Gaja w Kabornie 36, gmina Purda, powiat Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie:

  Termomodernizacja budynku mieszkalnego oraz budynku szkoleniowo-noclegowego

  – Instalacje sanitarne oraz CO w budynku mieszkalnym wraz z pompa ciepła

  – Instalacje wodociągowe w budynk mieszkalnym oraz budynku szkoleniowo-noclegowego

  – Instalacje elektryczne w budynku mieszkalnym oraz budynku szkoleniowo-noclegowym

  Szczegółowy zakres robot wymieniony jest w załączonych przedmiarach.

  Planowane prace termomodernizacyjne wykonane zgodnie z Decyzja nr 1 – 36/2017 o ustaleniu warunków zabudowy wydanej przez Wójta Gminy Purda, z dnia 5 maja 2017.

  1. Termin wykonania zamówienia

  Do końca 2018 roku

  1. Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

  Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania wyszczególnionych w przedmiarach prac oraz w ostatnich 3 latach wykonał podobne prace budowlane.

  Oceny dokonana będzie na podstawie dostarczonych dokumentów.

  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania zamawiający zada następujące dokumenty:

  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

  1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub droga elektroniczna

  Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Malgorzata Olejnik, tel. 516126424 , margaret.olejnik@gmail.com oraz Slawomir Hryniewicz tel. 600425002, slawek.caa@gmail.com

  1. Termin związania z oferta

  Do 31 grudnia 2017 roku

  1. Opis sposobu przygotowywania ofert

  Oferta musi zawierać:

  1. Wypełniony formularz oferty
  2. Kosztorys ofertowy
  3. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu
  4. Ofertę składa sie w formie pisemnej
  5. Formularz oferty i załączniki musza być podpisane przez osoby upoważnione do składania tego typu ofert
  1. Opis sposobu złożenia oferty

  Kompletną ofertę należy umieścić w kopercie i zaadresować:

  Oferta na wykonanie robot związanych z termomodernizacja w Gospodarstwie Agroturystycznym w Kabornie

  Małgorzata Olejnik,

  Ul. Jagiellończyka 29 m 1

  10-062 Olsztyn

  Koperta oprócz opisu j/w powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy.

  1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
  1. Miejsce i termin składania ofert: siedzibie zamawiającego, w terminie do dnia 26 maja 2017 roku do godz. 20.00.
  2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 27 maja, 2017 roku, godz. 9.00
  1. Opis sposobu obliczania ceny:
  1. Cena oferty jest cena ryczałtowa brutto i winna uwzględniać wynagrodzenie obejmujące wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia
  2. Cena oferty musi zawierac wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
  3. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu oferty
  4. Kosztorys ofertowy stanowi wyłącznie dokument pomocniczy w celu ustalenia ryczałtowej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia i stwierdzenia, ze oferta zawiera całość prac objętych zamówieniem
  1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
  1. Cena – 100%
  2. Oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców
  3. Oferta z najniższą cena otrzyma maksymalna ilość punktów
  1. Załączniki do zapytania ofertowego
  1. Formularz oferty
  2. Wykaz wykonanych robot budowlanych (przedmiary)

  Kaborno budynek szkoleniowo wypoczynkowy kosztorys

  Kaborno budynek szkoleniowo wypoczynkowy instalacje sanitarne przedmiar

  Kaborno budynek szkoleniowo wypoczynkowy przedmiar

  Kaborno budynek mieszkalny kosztorys

  Kaborno budynek mieszkalny przedmiar

  Kaborno budynek mieszkalny instalacje sanitarne przedmiar

   

  Formularz oferty

  Regulamin udzielania zamówień

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *